زبان

شهریور, ۱۳۹۵

  • ۶ شهریور

    آسیب شناسی حوزه (۱): مقدمه ای بی پایان!

      فرمانده ای به سمت جلو و کمی مایل به راست اشاره کرد و گفت به این سمت حرکت کنید؛ چند سرباز میخکوب ماندند و حرکت نکردند. چرا حرکت نمی کنید؟ پاسخ دادند: عجب انگشتر قشنگی! دقت کردیم، متوجه شدیم این سربازان مات و مبهوت نگاه به انگشت و انگشتر …