معاصر

اسفند, ۱۳۹۴

  • ۱۹ اسفند

    ایجاد کنسولگری انگلیس در زمین بوشهر یا در قلب بوشهری؟

    این جریانات واقعی است: وارد ایران شدم؛ دیدم جنازه روی جنازه افتاده است. بوی بد بدن های دفن نشده کل شهر را فراگرفته است. گویا مرض عمومی همه ی شهر را کشته … چه شده … ؟؟؟ شخصی در حال فروختن شیربرنج بود، دید دختری آمد و با نگاهی پُر …